شناسه : 992
شنبه 4 مرداد 1399 ساعت 13:09 2020-7-25 13:09:49

به گزارش واحد روابط عمومی؛ هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در جلسه مورخ 1399/4/31 ،  هیئت نظارت بر انتخابات نمایندگان استانی را تعیین نمودند.

براساس این تصمیم آقایان حسن روحانی نیا، مجید بشیری و محمد رضا سلطانی بعنوان اعضای این هیئت انتخاب گرديدند و مقرر شد تا نسبت به فراهم نمودن مقدمات انتخابات نمایندگان استانی در کلیه استانها اقدام نمايند.

هیئت نظارت بر انتخابات نیز در جلسه اخیر خود نسبت به انجام مراحل انتخاب نماینده استانی در استان های (هرمزگان - آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی) اتخاذ تصمیم نموده و مقرر گردید در مرحله بعدی نیز در ساير استانها انتخابات انجام پذیرد.