شناسه : 980
شنبه 7 تير 1399 ساعت 15:35 2020-6-27 15:35:28

یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه با فساد «نظارتها و گزارش های مردمی» است. باید برای این موضوع زیرساخت‌های حقوقی در قوه قضاییه فراهم شود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود و آمر به‌معروف و ناهی از منکر دلگرم باشد که دستگاه قضایی پشتیبان او است، و در مقابل زمینه تهمت زنی نیز فراهم نشود.