شناسه : 907
چهارشنبه 18 دى 1398 ساعت 13:38 2020-1-8 13:38:55

1) نام مناقصه گزار : کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

2) عنوان مناقصه : خرید تعداد 69130 بسته کاغذ A4 ( 21 * 29.7 ) سانتی متر 500 برگ در هر بسته با مارک double A  تایلندی ؛ گراماژ 80 گرم برش لیزری شده با رعایت راه کاغذ و فاقد پرز حاصله از جریان الکتریسیته کارتن دار ( هر کارتن حاوی 5 بسته ) تسمه کشی شده دارای لفاف بر روی بسته ها دارای قابلیت حفظ رطوبت نسبی کاغذ.

3) محل دریافت اسناد مناقصه : تهران خیابان شهید بهشتی نبش خیابان ولیعصر خیابان عبادی نبش منصور پلاک 3 کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی طبقه سوم تلفن 88558933 و 88558971

4) مهلت دریافت اسناد مناقصه : از ساعت 8 روز شنبه مورخ 21/10/1398 لغایت ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 25/10/1398

5) زمان تحویل پیشنهادها : از ساعت 8 روز شنبه مورخ 28/10/1398 لغایت ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 30/10/1398 ( در یک نسخه ) طبقه سوم کانون به نشانی مندرج در بند 3

6)  زمان گشایش پاکات و قرائت پیشنهادها : راس ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1/11/1398 اتاق جلسات طبقه چهارم کانون به نشانی مندرج در بند 3 ( حضور نماینده هر پیشنهاد دهنده با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بلامانع می باشد )

7)  سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 1250 میلیون ریال معادل 125 میلیون تومان می باشد که با ارائه یک فقره ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 0113288824002 بانک ملی شعبه میرزای شیرازی به نام کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل خواهد گردید.

8) مدت اعتبار پیشنهادها حداقل یک ماه از تاریخ گشایش پاکات تعیین می گردد.

9) بدیهی است تشخیص تخصصی میزان سلولز ، کتان ، پنبه و الیاف wood free به کار رفته و  همچنین محاسبه دقیق میزان گراماژ توسط دستگاه گراماژسنج و بررسی کیفی و کمی کاغذ ها توسط کارشناسان خبره کانون صورت خواهد پذیرفت.

10) لازم است با تحویل اسناد مناقصه نمونه کامل یک کارتن 5 بسته ای ممضی به امضاء و ممهور به مهر مناقصه گر بر روی بسته ها و کارتن ارائه گردد.

11) نحوه تحویل کاغذ ها : پس از اعلام نتیجه، به برنده مناقصه با توافق طرفین (حد اکثر ظرف مدت 10 روز کاری) کلیه 69.130 بسته کاغذهای موصوف در شهر تهران به کانون جهت ارسال به استان ها تحویل داده خواهد شد.

12) 20 درصد از مبلغ پیشنهادی برنده مناقصه به عنوان پیش پرداخت در مقابل اخذ ضمانتنامه بانکی معتبر در وجه کانون و مابقی پس از تحویل کلیه کاغذ های خریداری شده به نماینده کانون، پرداخت خواهد شد.

13) آزادسازی تضامین:

الف)) تضمین شرکت در مناقصه کلیه شرکت کنندگان ( به جز برنده مناقصه ) پس از بازگشایی پاکات و مشخص شدن برنده مناقصه مسترد خواهد گردید.

ب)) تضامین شرکت در مناقصه و پیش پرداخت برنده مناقصه پس از تحویل کل کاغذ های خریداری شده و تسویه حساب مسترد خواهد شد.

14) اشخاص حقوقی دارای صلاحیت های قانونی و مجاز می بایست با ضمیمه نمودن تصاویر مستندات ذیل و قرار دادن آن ها در پاکت (ب) به کانون تحویل نمایند:

الف)) آگهی تاسیس شرکت

ب)) آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت

ج)) اساسنامه

د)) گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی

ه)) مستند دارندگان یا صاحبان امضای مجاز

و)) شناسه ملی و کد اقتصادی شرکت

ز)) رزومه شرکت، اعم از سوابق واردات کاغذ ، صورت های مالی و نمونه خلاصه فعالیت های متناظر و ....

ک)) بدیهی است شرکت نباید در لیست اشخاص دارای ممنوعیت یا محدودیت معاملات باشد.

15) مدارک قابل تحویل به کانون می بایست در سه پاکت مجزا به شرح زیر باشد :

پاکت الف : این پاکت شامل اصل ضمانتنامه بانکی یا اصل فیش واریزی نقدی به حساب کانون می باشد.

پاکت ب : این پاکت شامل کلیه مستندات درخواستی کانون و شرایط شرکت کننده که تمام اوراق آن باید ممهور به مهر شرکت و امضای اصلی صاحبان امضای مجاز شرکت باشد.

پاکت ج : حاوی درج قیمت پیشنهادی به عدد و حروف در برگه دریافت شده از کانون می باشد. شرکت کنندگان باید از درج اعداد و ارقام گنگ ؛ قلم خورده ؛ لاک گرفته شده ؛ مخدوش ؛ درصد و مشروط خودداری نماید.

تبصره : گشایش پاکات پیشنهادها به ترتیب ( الف ) تا ( ج ) بوده و در صورت عدم تایید در هر مرحله از گشایش پاکت در مرحله بعدی خودداری و از ادامه شرکت در مناقصه حذف می گردد.

16) در صورت انصراف برنده مناقصه، سپرده شرکت در مناقصه مربوطه به نفع کانون ضبط و در صورت وجود نفر دوم پیشنهاد قیمت ایشان به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد گردید .

17)  نفر دوم در صورتی به عنوان برنده مناقصه معرفی می گردد که علاوه بر انصراف نفر اول، اختلاف مبلغ پیشنهاد قیمت آن کمتر از میزان سپرده شرکت در مناقصه ( 125 میلیون تومان ) باشد .

18) ارزیابی کیفی و فنی کاغذ های برنده مناقصه در هنگام تحویل، با نظر و تایید کارشناسان کانون ملاک است و برنده مناقصه حق اعتراض در این خصوص را نخواهد داشت .

19) برنده مناقصه پس از دریافت وجه و تحویل کالا مکلف به صدور فاکتور رسمی ( مطابق نمونه های مورد تایید سازمان امور مالیاتی ) و ارائه به کانون می باشد.

20) در خصوص مواردی که در بندهای فوق مطرح نگردیده است مطابق احکام قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 خواهد بود

21)  کانون در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.