شناسه : 900
دوشنبه 9 دى 1398 ساعت 10:00 2019-12-30 10:00:36
حسن روحانی نیا در پایان گردهمایی مدیران دفاتر الکترونیک قضایی در مشهد مقدس نشست خبری برگزار کرد و در مورد این گردهمایی توضیحاتی ارائه داد.