شناسه : 782
چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 11:52 2019-8-14 11:52:08

در هیچ استانی با توجه به اینکه دعاوی اعتراضی مستقیما به شعبه ارجاع میشود امکان برگشت آن وجود ندارد. مگر در موارد خاص که این امر توسط مدیر سیستم انجام می شود.