شناسه : 780
چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 11:50 2019-8-14 11:50:24

دادخواست می بایست پس از ثبت بلافاصله به مرجع قضایی صالح ارسال شود .