شناسه : 1153
شنبه 22 آذر 1399 ساعت 12:46 2020-12-12 12:46:08
48 نفر دیگر از مدیران دفاتر نیز تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی کانون، این گروه مدیرانی هستند که در زمان انعقاد قرارداد مذکور در شهریورماه جزو مدیران دفاتر نبوده و یا به هر دلیل مدارک ایشان به کانون واصل نگردیده بود.

بیمه مسئولیت دفاتر از۲۰ شهریورماه امسال آغاز و به مدت یک سال ادامه دارد.

بر اساس قرارداد منعقده با بیمه سامان، تمام مدیران دفاتر تا سقف ۳ میلیارد ریال در صورت بروز خسارات احتمالی سهوی و غیرعمد تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار خواهند گرفت.