شناسه : 1111
سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت 10:32 2020-10-20 10:32:15

حسب ماده 3 شیوه نامه بازرسی کانون که براساس چک لیستهای تهیه شده اقدام به بازرسی از دفاتر می گردد. لذا چک لیست مربوطه را میتوانید دانلود و نسبت به موارد آن اطلاع حاصل نمائید.

 

 

چک لیست بازرسی جهت دانلود