شناسه : 309
يكشنبه 18 تير 1396 ساعت 09:09 2017-7-9 09:09:33

شیوه نامه اجرایی نظارت و بازرسی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

ماده1- به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واحد نظارت و بازرسی که در این شیوه نامه به اختصار واحد بازرسی نامیده می‌شود زیرا نظر کانون خدمات الکترونیک قضایی و با اختیار و وظایف مندرج در این شیوه نامه تشکیل می‌شود.

ماده2 – وظایف و اختیارات واحد بازرسی به شرح زیر می باشد:

الف- بازرسی و نظارت مستمر کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور در حوزه اداری، مالی، تشکیلاتی، تجهیزاتی و حقوقی بر اساس برنامه منظم و تعیین شده.

ب – انجام بازرسی‌های موردی و فوق العاده که حسب مورد توسط هیأت مدیره، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات، اداره کل خدمات قضایی و سایر مراجع ذیربط که از طریق ریاست کانون ارجاع و برای بررسی و نظارت و یا بازرسی در زمان معین و در همان چهارچوب موضوع ارجاعی انجام می‌پذیرد.

ج – انجام بازرسی در زمان اعلام موارد تخلف و نارسائیها و سوء جریانات حسب گزارشات مردمی و بر مبنای بند ب.

ماده 3 – بازرسان پس از تهیه برنامه زمان بندی سالانه که به تأیید رییس کانون می‌رسد بر اساس چک لیست‌های تهیه شده اقدام به بازرسی از دفاتر می‌نمایند. بازرسین موظفند مراتب یا نتایج بازرسی را در قالب صورتجلسه در 3 نسخه که به امضا مدیر دفتر خواهند رساند، تنظیم نمایند و آن را ظرف مدت یک هفته به واحد بازرسی ارائه نمایند.

تبصره – دفعات بازرسی بر اساس عملکرد دفاتر و میزان شکایات احتمالی قابل افزایش است به نحوی که در هر صورت در هر سال کمتر از یکبار نخواهد بود.

ماده 4 – پس انجام بازرسی اعم از دوره ای و یا موردی ، بازرس یا بازرسین گزارش و نتایج بازرسی را با تأیید مسئول واحد بازرسی به انضمام دلایل و مدارک مربوطه به رئیس کانون ارائه می‌نماید. رئیس کانون و در نبود ایشان عضو دیگری از هیأت مدیره (به انتخاب اکثریت اعضاء)موظف است در صورت اعلام مغایرت (تخلف)، گزارش مربوطه را حداکثر ظرف یکهفته به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات ارسال نماید.

ماده5- هیأت بدوی حسب مورد و در صورت نیاز به کارشناسی موضوع مورد سؤال خود را می‌تواند به کارشناس و یا کارشناسان مورد تأیید کانون ارجاع نموده و کارشناس و یا کارشناسان مربوطه موظفند حداکثر ظرف سه روز از زمان ارجاع، اظهار نظر نمایند.

ماده6- کلیه مدیران و کارکنان ذیربط در دفاتر موظفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در بازرسی را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را بنمایند.

ماده7 – احکام بازرسی یا بازرسین حسب تقاضای مسئول واحد بازرسی توسط رئیس کانون صادر می‌گردد.

این شیوه نامه در 7 ماده و یک تبصره در تاریخ 1394/7/21 به تصویب هیأت مدیره کانون رسید.