شناسه : 128
شنبه 20 خرداد 1396 ساعت 09:22 2017-6-10 09:22:25

اسامی اعضای کمیسیون عبارتند از:

  1. آقای حسن روحانی نیا، رئیس کمیسیون                      
  2. آقای عباس خادمی، عضو کمیسیون                
  3. آقای سید رضا صالحی، عضو کمیسیون
  4. آقای بهروز میرزایی، عضو کمیسیون
  5. آقای عبدالعلی جلیل زاده، عضو کمیسیون
  6. آقای مصطفی میرچی، عضو کمیسیون
  7.  آقای علی رازانی، عضو کمیسیون

اضافه کردن دیدگاه جدید