شناسه : 127
يكشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 09:21 2020-5-31 09:21:36

- انجام کلیه مطالعات و بررسی ها  و ارائه پیشنهادات و راهکارها در حوزه آموزش، پژوهش و امور فرهنگی کانون و دفاتر به نحوی که منتهی به ارتقای سطح آموزشی، پژوهشی و فرهنگی كاركنان كانون، مدیران دفاتر و کارمندان تحت تصدی آنان گردد.

-  بررسی و ارائه طرح ها جهت برنامه ها  و استراتژی آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و ارائه دوره های آموزشی پاره وقت و تمام وقت و آموزش های ضمن خدمت در راستای تقویت بنیه علمی و آموزشی كاركنان كانون، مدیران و کارمندان دفاتر به نحوي كه منجر به سهولت در امر خدمت رسانی به ارباب رجوع گردد.

- سایر مواردی که از سوی هیأت مدیره ارجاع می گردد

- تصویب سر فصل های آموزشی و میزان ساعات تدریس برای دفاتر در سطوح مدیران، کارشناسان حقوقی، کارشناسان فناوری اطلاعات

- برگزاری جلسات آموزشی کامل دوره مصوب در تهران

- برگزاری امتحان دروس

- نظر سنجی دوره های آموزشی

- ضبط و تصویر برداری دوره های آموزشی

- تشکیل بانک اطلاعات آموزشی

- استفاده از اساتید مجرب قضای و حقوقی برای دوره های آموزشی

- انتخاب اعضای کمیسیون آموزش، پژوهش و فرهنگی

- تهیه بسته های  فرهنگی برای دفاتر

- تهیه بسته  آموزشی و پژوهشی برای دفاتر