شناسه : 126
يكشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 09:20 2020-5-31 09:20:35

- انجام مطالعات و برنامه ریزی جهت تهیه طرح ها در سیستم های نوین فن آوری اطلاعات، آمار، سیستم اطلاعات مدیریت، طرح های توسعه دفاتر، رتبه بندی، بازرسی و طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری، مطالعه اقتصادی و امکان سنجی دفاتر و انجام مطالعات تطبیقی و سایر مواردی اعلامی از سوی هیات مدیره.

- بررسی و تهیه طرح بازرسی کانون

- بررسی تعرفه و ارائه تعرفه جدید

- بررسی وضعیت توسعه کانون های استانی

- بررسی نیازمندی ها و ارائه طرح سایت کانون

- بررسی و مطالعه فرآیند ابلاغ و سرویس های مورد نیاز در دفاتر

- هم اندیشی و استخراج موضوعات قابل طرح در هیئت مدیره

- ایجاد گروه برای طرح و بررسی مشکلات دفاتر

- طرح مشکلات مطرح شده و ارائه پاسخ های مرتبط

- بررسی مشکلات و نیازمندی های دفاتر

اضافه کردن دیدگاه جدید