شناسه : 125
يكشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 09:18 2020-5-31 09:18:37

- انجام مطالعات و بررسی و هماهنگی های لازم و ارائه راهکار مناسب حقوقی و قضایی.

- مشاوره حقوقی و معاضدت به رئیس كانون در مواردی که دعاوي له یا علیه کانون مطرح باشد.

- پاسخ به سوالات حقوقی مدیران دفاتر خدمات قضایی در راستای ماموریت محوله

- همکاری و ارائه خدمات حقوقی به سایر کمیسیون های متشکله در صورت درخواست آن ها

- سایر مواردی که از سوی هیأت مدیره کانون ارجاع می گردد.

- تدوين پيش نويس آيين نامه ها و ضوابط مورد نياز كانون و ورود و اظهار نظر نسبت به قوانين و مقررات و ضوابط موجود و جديد التصويب

- پاسخ به سوالات حقوقي مراجع قضايي، تقنيني و اجرايي

- سایر مواردی که از سوی هیات مدیره ارجاع می گردد و موضوع فعالیت کمیسیون حقوقی و معاضدت قضایی است

-  انجام مطالعات، بررسی و هماهنگی های لازم و ارائه راهکار مناسب حقوقی و قضایی

- مشاوره حقوقی و معاضدت به رئیس هیات مدیره در مواردی که دعوایی له یا علیه کانون مطرح باشد

اضافه کردن دیدگاه جدید