شناسه : 120
دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت 12:50 2017-6-5 12:50:57

تقویم آموزشی دوره های آموزشی سال 1396

 واحد آموزش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

کارشناسان انفورماتیک

 

ردیف

ایام سال

دوره های آموزشی

زمان برگزاری دوره

زمان برگزاری آزمون

ساعات آموزش

سطح شرکت کنندگان

زمان صدور گواهی

1

دیماه

امور حسبی

هفته سوم

هفته چهارم

4

کارشناسان انفورماتیک  دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بهمن ماه

2

بهمن ماه

مجموعه مقررات دادرسی الکترونیکی

هفته اول

هفته دوم

10

اسفندماه

3

اسفندماه

سرفصل آموزشی اداره آمار

هفته اول

هفته دوم

6

فروردین ماه 1397/1