شناسه : 118
دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت 12:45 2017-6-5 12:45:22
تقویم آموزشی دوره های آموزشی سال 1396

تقویم آموزشی دوره های آموزشی سال 1396 - کارکنان

تقویم آموزشی دوره های آموزشی سال 1396

 واحد آموزش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

کارکنان

 

ردیف

ایام سال

دوره های آموزشی

زمان برگزاری دوره

زمان برگزاری آزمون

ساعات آموزش

سطح شرکت کنندگان

زمان صدور گواهی

1

آذرماه

اخلاق سازمانی

هفته سوم

هفته چهارم

4

کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دیماه

2

دیماه

آشنایی با مقدمات ایین دادرسی کیفری و مدنی

هفته اول

هفته دوم

6

بهمن ماه

3

بهمن ماه

مجموعه مهارت های هفتگانه

هفته اول به مدت یکماه

هفته اول اسفندماه

به مدت یکماه

اسفندماه

امور حسبی

هفته سوم

هفته چهارم

4