شناسه : 117
دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت 12:43 2017-6-5 12:43:46
تقویم آموزشی دوره های آموزشی سال 1396

تقویم آموزشی دوره های آموزشی سال 1396 - مدیران

تقویم آموزشی دوره های آموزشی سال 1396

 واحد آموزش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مدیران

 

ردیف

ایام سال

دوره های آموزشی

زمان برگزاری دوره

زمان برگزاری آزمون

ساعات آموزش

سطح شرکت کنندگان

زمان صدور گواهی

1

تیرماه

استناد پذیری ادله الکترونیکی

هفته اول

هفته دوم

4

مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مردادماه

امور حسبی

هفته سوم

هفته چهارم

6

2

مرداد

آیین دادرسی مدنی

هفته اول

هفته دوم

8

شهریور

حقوق تجارت

هفته سوم

هفته چهارم

12

3

شهریور

شیوه نامه هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات دفاتر خدمات الکترونیک

هفته اول

هفته دوم

2

مهرماه

حقوق جزای عمومی

هفته سوم

هفته چهارم

8

4

مهرماه

حقوق خانواده

هفته اول

هفته دوم

8

آبانماه

مجموعه مقررات دادرسی الکترونیکی

هفته سوم

هفته چهارم

6

5

آبانماه

شناسایی دعاوی مالی و غیر مالی

هفته اول

هفته دوم

6

آذرماه

مدیریت رفتار سازمانی

هفته سوم

هفته چهارم

4

6

آذرماه

نوآوری های آیین دادرسی کیفری جدید

هفته اول

هفته دوم

8

دیماه