شناسه : 114
شنبه 13 خرداد 1396 ساعت 09:47 2017-6-3 09:47:26

آیین نامه  نظارت و شیوه برگزاری انتخابات کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

 

ماده 1: عبارات اختصاصی به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح زیر تعریف می شود:

مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه

اداره کل: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

هیات نظارت: هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

*هیأت اجرایی: هیأت اجرایی برگزاری انتخابات کانون خدمات الکترونیک قضایی

*دفتر: دفتر خدمات الکترونیک قضایی

کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

هیات مدیره: هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

ماده 2: اعضای هیات مدیره 5 نفر می باشند که عبارتند از دو نفر از مدیران دفاتر و دو نفر از قضات با حداقل 10 سال سابقه قضایی با تایید رئیس مرکز و نماینده تام الاختیار اداره کل

ماده 3: رئیس کانون سه ماه قبل از پایان دوره ی هیات مدیره، تاریخ انقضاء دوره را به رئیس مرکز اعلام می نماید و رئیس مرکز 5 نفر را به عنوان هیات نظارت بر انتخابات تعیین می نماید. هیات شامل 2 قاضی با حداقل 10 سال سابقه، 2 نماینده از مرکز امار و یک نفر نماینده دفاتر می باشد. نماینده دفاتر در هیات، از میان مدیران دفاتر مشروط بر آن که داوطلب عضویت در هیات مدیره نباشد و حداقل دو سال سابقه مدیریت دفتر را به صورت مستمر تجربه کرده باشد انتخاب می شود.

ادامه مطلب...