گالری

عکس| روز دوم مراسم چهارمین گردهمایی مدیران دفاتر الکترونیک قضایی

روز دوم مراسم چهارمین گردهمایی مدیران دفاتر الکترونیک قضایی در مشهد مقدس برگزار شد.

عکس| گفتگو با نفرات برتر چهارمین گردهمایی مدیران دفاتر الکترونیک قضایی

نفرات برتر چهارمین گردهمایی مدیران دفاتر الکترونیک قضایی با حضور در اتاق خبر ستاد برگزاری مراسم دلای...

عکس| گفتگو با نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان ها

نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان ها با حضور در اتاق خبر چهارمین گردهمایی مدیران دفاتر خد...

عکس| برگزاری چهارمین گردهمایی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور در مشهد مقدس/روز اول

چهارمین گردهمایی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور صبح امروز در مشهد مقدس برگزار شد.

صفحات