گالری

عکس| روز دوم مراسم چهارمین گردهمایی مدیران دفاتر الکترونیک قضایی

روز دوم مراسم چهارمین گردهمایی مدیران دفاتر الکترونیک قضایی در مشهد مقدس برگزار شد.

عکس| گفتگو با نفرات برتر چهارمین گردهمایی مدیران دفاتر الکترونیک قضایی

نفرات برتر چهارمین گردهمایی مدیران دفاتر الکترونیک قضایی با حضور در اتاق خبر ستاد برگزاری مراسم دلای...

عکس| گفتگو با نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان ها

نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان ها با حضور در اتاق خبر چهارمین گردهمایی مدیران دفاتر خد...

عکس| برگزاری چهارمین گردهمایی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور در مشهد مقدس/روز اول

چهارمین گردهمایی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور صبح امروز در مشهد مقدس برگزار شد.

عکس| نخستین جلسه کانون با نمایندگان استان ها با استفاده از ویدیو کنفرانس

نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان ها برای نخستین بار به طور آزمایشی جلسه خود را با مدی...

صفحات