فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

کد دفتر مدیر استان شهر آدرس تلفن فکس

93309001

ابوالقاسم رئیسی نافچی چهار محال و بختیاری شهرکرد خیابان آیت اله کاشانی- خیابان شهید رجایی -مقابل ساختمان شعله 038-33352650 03833352940

95309002

اصغر صالحی ابرقویی چهار محال و بختیاری شهرکرد بلوار حافظ - بعد از اداره ثبت احوال -جنب خیابان ورزش -روبروی بانک رفاه کارگران 038-33346028

96309011

موسی حسنی چهار محال و بختیاری لردگان بلوار شهدا- خیابان ولایت 34441074

96309003

سیدعلی مرادی چهار محال و بختیاری اردل بلوار شهدا- روبروی دانشگاه آزاد 34343457