فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

کد دفتر مدیر استان شهر آدرس تلفن فکس

93316001

محمد محمد قاسمی سیستان و بلوچستان زاهدان بلوار جانبازان-نبش خیابان صدا و سیما 054-33490024 054-33435311

95316002

منصور ملک زاده سیستان و بلوچستان زاهدان بلوار بهداشت- نبش بهداشت 14 - طبقه اول - واحد 2 054-33438182 054-33441131