شناسه : 104
دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت 09:22 2017-5-29 09:22:19

تقویم آموزشی دوره های آموزشی سال 1396

واحد آموزش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

ردیف

ایام سال

دوره های آموزشی

زمان برگزاری دوره

زمان برگزاری آزمون

سطح شرکت کنندگان

ساعات آموزش

زمان صدور گواهی

1

تیرماه

استناد پذیری ادله الکترونیکی

هفته اول

هفته دوم

مدیران

4

مردادماه

استناد پذیری ادله الکترونیکی

هفته اول

هفته دوم

کارشناسان حقوقی

4

امور حسبی

هفته سوم

هفته چهارم

مدیران

6

امور حسبی

هفته سوم

هفته چهارم

کارشناسان حقوقی

6

2

مرداد

آیین دادرسی مدنی

هفته اول

هفته دوم

مدیران

8

شهریور

آیین دادرسی مدنی

هفته اول

هفته دوم

کارشناسان حقوقی

10

حقوق تجارت

هفته سوم

هفته چهارم

مدیران

12

حقوق تجارت

هفته سوم

هفته چهارم

کارشناسان حقوقی

12

3

شهریور

شیوه نامه هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات دفاتر خدمات الکترونیک

هفته اول

هفته دوم

مدیران

2

مهرماه

شیوه نامه هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات دفاتر خدمات الکترونیک

هفته اول

هفته دوم

کارشناسان حقوقی

2

حقوق جزای عمومی

هفته سوم

هفته چهارم

مدیران

8

حقوق جزای عمومی

هفته سوم

هفته چهارم

کارشناسان حقوقی

8

4

مهرماه

حقوق خانواده

هفته اول

هفته دوم

مدیران

8

آبانماه

حقوق خانواده

هفته اول

هفته دوم

کارشناسان حقوقی

10

مجموعه مقررات دادرسی الکترونیکی

هفته سوم

هفته چهارم

مدیران

6

مجموعه مقررات دادرسی الکترونیکی

هفته سوم

هفته چهارم

کارشناسان حقوقی

10

5

آبانماه

شناسایی دعاوی مالی و غیر مالی

هفته اول

هفته دوم

مدیران

6

آذرماه

شناسایی دعاوی مالی و غیر مالی

هفته اول

هفته دوم

کارشناسان حقوقی

8

مدیریت رفتار سازمانی

هفته سوم

هفته چهارم

مدیران

4

مدیریت رفتار سازمانی

هفته سوم

هفته چهارم

کارشناسان حقوقی

4

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید